Wisdom of Life

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr 25 im. Kornela Makuszyńskiego w Kielcach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 25 im. Kornela Makuszyńskiego w Kielcach

Data publikacji strony internetowej: 2008-09-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2008-09-01

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • występują elementy nie spełniające wymogów kontrastu;
 • odnośniki nie są w żaden sposób wyróżnione;
 • występuje formularze, którego kontrolki nie posiadaja odpowiedniej etykiety;
 • występuje formularz, którego etykieta nie jest poprawnie skojarzona z kontrolką;
 • nie ma zdefiniowanych regionów strony ani punktów orientacyjnych ARIA;
 • rozmiar prezentowanego tekstu jest bardzo mały (10px lub mniejszy);
 • istnieją osadzone lub podlinkowane filmy YouTube, które nie posiadają napisów dla osób głuchych;
 • niektóre zdjęcia i obrazy graficzne, również te będące odnośnikami, nie posiadają opisów alternatywnych w znaczniku ALT;
 • niektóre zdjęcia i obrazy graficzne posiadają niewystarczający opis alternatywny lub zawierają błędne informacje;
 • nie wszystkie dokumenty pdf, doc, docx, są dostępne cyfrowo (np. dokumenty utworzone zostały poprzez skan dokumentu papierowego, występują błędy w formatowaniu, brakuje tekstów alternatywnych);
 • istnieją odnośniki, których treścią jest adres URL;
 • istnieją odnośniki kontekstowe, których treść nie informuje jednoznacznie o celu;
 • nie ma ostrzeżenia przed otwarciem nowego okna/zakładki w przeglądarce;
 • występuje odnośnik z atrybutem href (zaczynający się od #), który nie ma określonego celu;
 • występują odnośniki, które nie zawierają żadnego tekstu;
 • występują odnośniki oraz przyciski, których treść jest w obcym języku;
 • istnieją przyciski, które nie posiadają opisu funkcji jaką spełniają;
 • występują sąsiadujące ze sobą odnośniki, które prowadzą do tego samego adresu URL;
 • w niektórych przypadkach atrybuty TITLE są takie same jak atrybuty ALT;
 • w niektórych przypadkach tekst jest wyjustowany;
 • istnieją błędy w definicji hierarchii nagłówków – pominięto poziom nagłówka lub brakuje nagłówka H1;
 • występują slajdery bez możliwości sterowania przy użyciu klawiatury;
 • występują fragmenty tekstu o strukturze listy, które nie są zdefiniowane jako lista;
 • nie wszystkie elementy aktywne w serwisie są dostępne za pomocą klawiatury;
 • nawigacja za pomocą klawiatury nie jest logiczna i zgodna z wyglądem strony;
 • po powiększeniu widoku strony do 200% nie widać całości informacji ze strony – niedostępne pozycje menu;
 • z treści strony nie można w pełni korzystać bez względu na orientację ekranu (pionowa/pozioma) – niedostępne pozycje menu;
 • występują tabele, w których brakuje nagłówków lub ich połączenia ze zbiorami komórek

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • jest zbudowana w oparciu o metodę „Responsive Web Design”, w skrócie RWD. Metoda ta sprawia, że serwis automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu. Nie wymaga powiększania, ani przewijania w kierunku poziomym. W urządzeniach takich jak tablety, smartfony, telefony komórkowe serwis jest znacznie bardziej czytelny i przyjazny w obsłudze.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-10

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Artur Mikuszewski, kierownik@sp25.kielce.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 413676487. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Szkoły Podstawowej nr 25 im. Kornela Makuszyńskiego w Kielcach, 25-640 Kielce, ul. Jurajska 7.

 • Budynek jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością.
 • W budynku szkoły korytarze, schody i balustrady schodów są zgodne z prawem budowlanym.
 • Budynek składa się z 5 połączonych ze sobą pawilonów. Jeden pawilon trzykondygnacyjny, trzy pawilony dwukondygnacyjne, a także hala sportowa 1 kondygnacyjna.
 • Budynek wyposażony jest w platformy schodowe umożliwiające osobom niepełnosprawnym przedostanie się na wyższe kondygnacje.
 • Brak informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 • Na terenie placówki znajduje się parking z wyznaczonym jednym miejscem postojowym dla pojazdów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
 • Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym lub psem przewodnikiem.
 • Na terenie szkoły nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Aktualności szkolne

Archiwum