Wisdom of Life

Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kielce

ban_edu_nowy_d

 

W bieżącym roku szkolnym 2012/2013 w SP nr 25 w Kielcach odbywają się zajęcia w ramach projektu:

„Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kielce”

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX.

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,

Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,

Poddziałanie  9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Projektem „Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kielce” objętych zostało 28 szkół podstawowych z Gminy Kielce. Realizacja projektu to okres: od 01.09.2011 r. do 28.06.2013 r.

Celem głównym projektu jest wyeliminowanie barier u 2283 uczniów (w tym 1099 dziewczynek) oraz rozszerzenie umiejętności u 1489 uczniów szczególnie uzdolnionych (w tym 777 dziewczynek).

Zajęcia dodatkowe, w jakich uczestniczą uczniowie są kontynuacją indywidualizacji pracy z uczniem w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, a w szczególności dotyczą następujących rodzajów zajęć:

a) zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji; – 48 uczniów z klas I-III w bieżącym roku szkolnym w SP nr 25 w Kielcach

b) zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych; -32 uczniów z klas I-III w bieżącym roku szkolnym w SP nr 25 w Kielcach

c) gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy; – 108 uczniów z klas I-III w bieżącym roku szkolnym w SP nr 25 w Kielcach

d) zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych (np.: prowadzenie obserwacji przyrodniczych). – 90 uczniów z klas I-III w bieżącym roku szkolnym w SP nr 25 w Kielcach

e) Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych – zajęcia muzyczne – 45 uczniów z klas I-III w bieżącym roku szkolnym w SP nr 25 w Kielcach

W trakcie realizacji projektu zakłada się osiągnięcie następujących rezultatów:

603 dzieci szkół podstawowych wyeliminuje trudności w czytaniu i pisaniu,

447 dzieci szkół podstawowych zdobędzie umiejętności matematyczne,

109 dzieci szkół podstawowych wyeliminuje wady mowy,

87 dzieci szkół podstawowych wyeliminuje trudności w komunikacji społecznej,

891 dzieci szkół podstawowych skoryguje wady postawy,

146 dzieci szkół podstawowych weźmie udział w specjalistycznych zajęciach terapeutycznych, co przyczyni się do spełnienia ich potrzeb edukacyjnych zależności od programów zajęć,

658 dzieci szkół podstawowych rozwinie zainteresowania w kierunku nauk matematyczno – przyrodniczych.

241 dzieci szkół podstawowych rozwinie zainteresowania muzyczne (wokalno instrumentalne),

304 dzieci szkół podstawowych rozwinie zainteresowania plastyczne,

130 dzieci szkół podstawowych rozwinie zainteresowania teatralne,

146 dzieci szkół podstawowych rozwinie zainteresowania polonistyczne (np. ortografia),

10 dzieci szkół podstawowych rozwinie zainteresowania informatyczne (komputerowe),

u 50% uczniów i uczennic objętych wsparciem nastąpi poprawa jakości i efektywności

oddziaływań terapeutycznych i społecznych,

a 60% uczniów i uczennic z trudnościami w zakresie mowy, czytania, pisania oraz myślenia matematycznego wystąpi poprawa poziomu kształcenia , natomiast 75% uczniów i uczennic szczególnie uzdolnionych rozbudzi zainteresowania i udoskonali umiejętności.

 

Zajęcia dodatkowe, w jakich uczestniczą dzieci są kontynuacją indywidualizacji pracy z uczniem w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

W naszej szkole w ww. projekcie bierze udział 323 dzieci: w tym 160 dziewczynek i 163 chłopców. Zajęcia prowadzone są w 27 grupach przez 17 nauczycieli. Odbywają się w specjalnie zorganizowanych w tym celu salach. Nauczyciele realizujący projekt dbają o wysoką jakość świadczonych usług. Wykorzystują bogatą bazę dydaktyczną, która została zorganizowana na potrzeby tego przedsięwzięcia. Środki dydaktyczne zostały zakupione z funduszy unijnych.

HARMONOGRAM ZAJĘĆ Z DZIECMI W BIEŻĄCYM ROKU SZKOLNYM 2012/13 PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO

a) zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji;

– kl.I
Anna Słopiecka – wtorek 8.00 – 8.45,
Lidia Czekaj – środa 11.40 – 12.25

– kl.II
Iwona Baran – poniedziałek 8.00 – 8.45,
Ewa Kowalczyk – poniedziałek 9.45 – 10.30

– kl.III
Jolanta Kacperska – wtorek 12.45 – 13.30,
Małgorzata Antoń – czwartek 12.45 – 13.30

Razem: 6 grup

b) zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych;

– kl.I
Urszula Mazurczak – środa 11.40 – 12.25,
Barbara Ruszkowska – czwartek 8.00 – 8.45

– kl.II
Alina Kozioł – piątek 8.00 – 8.45

– kl.III
Małgorzata Antoń – środa 8.00 – 8.45

Razem: 4 grupy

c) gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy;

– kl.I
Małgorzata Krężołek – poniedziałek 9.45 – 10.30,
Elżbieta Kołomańska – poniedziałek 12.45 – 13.30

 – kl.II
Elżbieta Kołomańska – poniedziałek 14.30 – 15.15,
Małgorzata Krężołek – wtorek 12.45 – 13.30,
Elżbieta Kołomańska – piątek 13.40 – 14.25

– kl.III
Elżbieta Kołomańska – wtorek 8.00 – 8.45,
Małgorzata Krężołek – środa 12.45 – 13.30,
Małgorzata Krężołek – środa 13.40 – 14.25

Razem: 8 grup

d) zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych (np.: prowadzenie obserwacji przyrodniczych)

– kl.I
Katarzyna Pronobis – wtorek 8.00 – 8.45,
Anna Słopiecka – środa 11.40 – 12.25

– kl.II
Marzanna Maciejska – poniedziałek 8.00 – 8.45,
Mariola Długosz – poniedziałek 9.45 – 10.30

– kl.III
Alicja Witkowska – wtorek 12.45 – 13.30,
Elżbieta Surowiec – środa 8.00 – 8.45

Razem: 6 grup

e) Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych – zajęcia muzyczne;

– kl.I
Katarzyna Kotarska – czwartek 8.00 – 8.45

– kl.II
Katarzyna Kotarska – piątek 8.00 – 8.45

– kl.III
Katarzyna Kotarska – poniedziałek 14.30 – 15.15

Razem: 3 grupy

Galeria zdjęć uczniów biorących udział w projekcie
„Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kielce”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Aktualności szkolne

Archiwum