Wisdom of Life

Dla rodziców

Zapraszam rodziców, jeżeli chcą wspierać aktywne życie i rozwój swoich dzieci w szkole, jeżeli pragną znaleźć rozwiązanie skomplikowanych sytuacji wychowawczych.

Sprawdź, czy Twoja pociecha jest nadwrażliwa. Przeczytaj zdania i zaznacz te, które odnoszą się do Twojego dziecka.

 • Jest nieśmiałe. Z trudem nawiązuje nowe znajomości.
 • Boi się nowych sytuacji, takich jak: wizyta u lekarza, pierwszy dzień w przedszkolu czy w szkole, publiczny występ.
 • Bardzo często płacze z błahego powodu, czuje się nieszczęśliwe.
 • Ma napięte mięśnie. Pocą mu się dłonie. Skarży się na bóle głowy i brzucha.
 • Nie lubi żadnych nagłych zmian w rozkładzie dnia.
 • Nie chce samo zostać w domu.
 • Ma problemy z zasypianiem.
 • Denerwuje się drobnymi porażkami.

Jeżeli co najmniej połowa zdań odpowiada zachowaniu Twojego dziecka, bądźmy dla niego szczególnie wyrozumiali. Należy bowiem do tych, które są wyjątkowo wrażliwe.

Gdy dziecko źle czyta i pisze

 • Nie traktujmy dziecka jak chorego, niezdolnego lub leniwego.
 • Nie krzyczmy i nie wyśmiewajmy się z niego w nadziei, że to zmobilizuje dziecko do pracy.
 • Nie łudźmy się, że samo z tego wyrośnie. Potrzebna jest ciągła i systematyczna praca.
 • Bądźmy cierpliwi. Chwalmy i nagradzajmy nie tylko za efekty pracy, ale także za włożony w nią wysiłek.
 • Pamiętajmy, że mały dyslektyk potrzebuje wsparcia i zrozumienia.

Starajmy się zrozumieć dziecko, jego potrzeby, a przede wszystkim możliwości.

 

Poniżej prezentujemy wyniki diagnozy,która ostała przeprowadzona w maju 2015 roku wśród uczniów oraz rodziców,
dotyczącej  poczucia bezpieczeństwa dzieci w szkole .

W ramach realizacji programu profilaktyki pozyskano informację na temat  poczucia bezpieczeństwa dzieci w szkole Diagnozą objęto 198 uczniów klas II-II oraz  133 rodziców .

   Celem ankiety było zdiagnozowanie stanu bezpieczeństwa w szkole oraz  wiedzy uczniów  na temat substancji uzależniających i  bezpiecznego korzystania z Internetu. Ankieta ta ma również posłużyć celom ewaluacyjnym w stosunku do podejmowanych działań w szkole .Badaniami objęto 148 uczniów klas IVB,IVc,VA,VG,VIB,VIC oraz  uczniowie klas IIIa i III b.

Z uzyskanych danych w klasach starszych dowiadujemy się, że 42 (28%) badanych uczniów było ofiarą przemocy .Do najczęściej obserwowanych niewłaściwych  zachowań należy:
wyśmiewanie i poniżanie 52 (35%), taki sam procent  odpowiedzi padł  w klasach III, obmawianie – 49 (33%), a w klasach III-31%odpowiedzi ,w następnej kolejności: kłótnie 30%  oraz  popychanie i  zaczepianie też 30% ,przezwiska i obelgi- 42(28%) odpowiedzi w klasach IV-Vi i  29%z klas III Agresja w formie fizycznej widoczna jest w mniejszej skali – 2% w klasach III ale w klasach starszych stanowi 32%. W szkole nie ma zbyt wiele przejawów agresji, a jej  przeważającą formą jest agresja werbalna (obrażanie słowne i przezywanie), w nieco mniejszym stopniu agresja fizyczna (popychanie )

Do zachowań agresywnych dochodzi najczęściej  w : szatni , na  podwórku przed szkołą, boisku, auli, korytarzach, przed szkołą.

Na pytanie co robili, gdy doświadczyli  agresji .padły następujące odpowiedzi  : zgłosiłem dorosłym nauczycielom pedagogowi rodzicom 22- biłem się-10, uciekłem – 9, były też odpowiedzi ,że    nie zrobili nic. W klasach młodszych największe zaufanie uczniowie mają do swoich wychowawców i rodziców często o problemach opowiadają kolegom-22% odpowiedzi  .

 Zdaniem  badanych, miejscem najbardziej niebezpiecznym w szkole są: Toalety -30, szatnie-22,boisko 19,szatnie w-f- 17,aula 15 –schody 15 odpowiedzi .W klasach młodszych 12 (24%) ankietowanych  najmniej bezpiecznie czuje się w drodze do i ze szkoły,

Aby w  szkole było lepiej proponują:
monitoring, ochronę,  większy nadzór nauczycieli, zaostrzenie kar, nagany, apele pouczające, nauczyciele żeby się nie czepiali słuchali co się do nich mówi (IVC), nie pozwalać przesiadywać w toaletach, większe kary dla osób dokuczających, lepsza reakcja nauczycieli, dyżury na podwórku.

W ankiecie pytaliśmy uczniów klas IV-VI, czy palą papierosy, twierdząco odpowiedziało  – 8 ankietowanych ,  nie -136. Na pytanie skąd bierzesz papierosy,
a) kupuję sam odpowiedziało -2
b) kupują mi starsi koledzy-2 badanych,
c) biorę od rodziców lub rodzeństwa bez ich wiedzy -1
d) częstują mnie koledzy -4
e) wymuszam częstowanie na innych-1 .

Ankieta zawierała pytania  dotyczące używania alkoholu,  i tak :   nigdy nie próbowało alkoholu  -89 (60%) ,spróbowałem 1 raz -41(28%) ,    kilka razy piło – 8- (5%)
   Jeśli chodzi o rodzaj pitego alkoholu, badani odpowiadali następująco:

b)wódkę próbowało  -8

 1. c) wino -13
 2. b) szampana -36, w tym 10 uczniów klas IV
 3. e) piwo -22

28 (62%)uczniów klas IV,25 (53%) z klas V i  19 (41%) badanych z klas VI  nie piło w ogóle alkoholu,

Po raz pierwszy alkohol pili
a) w domu -23
b) u rodziny -16
c) u kolegi -4
nie piło -106  badanych

 Poczęstowani   alkoholem zostali   przez rodziców -18 badanych , rodzeństwo – 1, innych  członków rodziny  -wymieniono: wujek dziadek, babcia – 12 odpowiedzi, przez  kolegę koleżankę -5.Nikt  nie częstował -10 badanych. W szkole nie ma problemu stosowania używek przez uczniów, uczniowie są w większości  świadomi szkodliwości stosowania różnych używek;

Ankieta zawierała pytania dotyczące tego, gdzie  najczęściej słyszą dzieci  wulgarne słownictwo
a) W klasie od kolegów/koleżanek odpowiedziało -78 ( 53%)
b) W szkole od uczniów z innych klas -93 (63%)
c) Od znajomych spoza naszej szkoły -42 ((28%)
d) W domu od rodziców, rodzeństwa -17 (11%)

Na pytanie , jak zareagowaliby  rodzice, gdyby dowiedzieli się, że ich dzieci  używają wulgaryzmów ,byłoby im przykro, gdyż sami starają się tak nie mówić,  odpowiedziało 35 (24%) ankietowanych ,gniewaliby się na mnie -31 (21%) , ukaraliby mnie  -12 (8%) ,nie powiedzieliby nic, bo sami się tak wyrażają -11 (7%). Nie używa  wulgaryzmów -95 (64%).Uwagę  zwraca   to,   że tylko 13 (29%) uczniów klas VI nie używa wulgarnych słów.

W ankiecie pytaliśmy także o to w jakim celu korzystają nasi uczniowie  z komputera  –  do gry odpowiedziało 115  ankietowanych ,    komunikatorów  i poczty  elektronicznej używa  -43,do odczytywania wiadomości  -31,bez ważnego  celu -5 badanych , aby zdobyć  wiedzę -80 uczniów  dla przyjemności -94,dla spędzanie wolnego czasu -72. Po to, aby zawierać znajomości , odpowiedziało -15 .

Bez komputera i Internetu obyć się może  102 badanych. Nie  może  i zdecydowanie nie może  żyć bez komputera  – 38 ankietowanych. W tym  jest :   8 % badanych z klas IV,  28% z klas V,  39 %   uczniów z klas VI .

W ostatnim pytaniu ankietowani mieli wykazać się swoją znajomością tematyki dotyczącej używania alkoholu i narkotyków. Na pytanie ,czy alkohol w piwie i winie jest inny i mniej groźny niż alkohol w wódce udzielono   53 ( 36%) – odpowiedzi prawidłowych . Następne pytanie brzmiało :  nawet jednorazowe zażycie narkotyku stanowi poważne niebezpieczeństwo, na to odpowiedziało właściwie  108 (73%) ankietowanych .W ostatnim pytaniu,  które brzmiało : czy dym papierosowy szkodzi również osobom niepalącym -131 odpowiedzi było prawidłowych .

Informacje na temat poczucia bezpieczeństwa dzieci na terenie szkoły, które otrzymaliśmy od rodziców.
 82 % badanych rodziców  uważa ,ze dziecko jest bezpieczne w drodze do i  ze szkoły Aby je jednak poprawić bezpieczeństwo dziecka   rodzice proponują : otworzyć drzwi od strony basenu, monitoring wokół szkoły, zwiększyć nadzór straży miejskiej , policji, więcej rozmawiać z dziećmi na temat bezpieczeństwa w szkole i poza nią,
łączyć w grupy dzieci wracające w tym samym kierunku, zwiększyć nadzór nad dziećmi
w autobusach szkolnych, informowanie smsem ,że dziecko opuściło szkołę.

80% ankietowanych twierdzi, że , szkoła jest miejscem bezpiecznym dla ich dzieci,11 osób odpowiedziało  przecząco.

Jeden rodzic odpowiedział ,że jego dziecko boi się chodzić do szkoły ,jako powód wskazana została  mała odpowiedzialność nauczycieli na przerwach za zachowanie  uczniów. 29% ankietowanych stwierdziło, że  dzieci ich doświadczyły w szkole przemocy .  Najczęściej występuje przemoc słowna w postaci obmawiania, obraźliwych  przezwisk i obelg 49% odpowiedzi, następnie zaczepianie i popychanie 44% ,33% rodziców  powiedziało ,że ich dzieci były wyśmiewane i poniżane, a 21%  że   dziecko zostało pobite przez rówieśników . Na pytanie: czy  w tych sytuacjach  zgłaszali problem do dyrekcji lub wychowawców -59% oświadczyło, że tak i sytuacja uległa poprawie,  18%  również zgłaszało lecz  to nie pomogło, 25% uważa ,że nie jest to problem, który należy zgłaszać. Zadaliśmy rodzicom pytanie , czy ich dziecko zachowuje się w szkole agresywnie dwoje rodziców  zaznaczyło odpowiedź tak, czasami  odpowiedziało 9%,rzadko -30%, 52%- nigdy.

 W ankiecie pojawiły się również pytania dotyczące środków psychaktywnych. Na pytanie: czy dziecko było namawiane do –  palenia papierosów   7 osób potwierdziło ,do  picia alkoholu-  3, tyle samo do spróbowania narkotyków . Na pytanie: czy nauczyciele pomagają uczniom w rozwiązywaniu ich problemów   – 87% ankietowanych odpowiedziało ,że tak i raczej tak, 8% stwierdziło, że raczej nie.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Aktualności szkolne

Archiwum