Wisdom of Life

Regulamin świetlicy

1. Ze świetlicy szkolnej korzystać mogą uczniowie klas  „0”, I-III, którzy ze względu na czas pracy swoich rodziców (opiekunów prawnych) lub organizację dojazdu do szkoły, muszą dłużej przebywać w szkole, a także inni uczniowie za zgodą Dyrektora szkoły.
2. Kwalifikowania i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców/opiekunów/ dziecka. Każdy uczeń przyjęty do świetlicy szkolnej przynosi wyprawkę świetlicową, którą stanowią materiały plastyczne niezbędne do właściwej organizacji pracy.
3. Kwalifikacji i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje komisja w skład której wchodzą:
– dyrektor szkoły lub upowaŜniona przez niego osoba ,
–  kierownik świetlicy,
– nauczyciele-wychowawcy świetlicy .
4. Korzystanie ze świetlicy szkolnej jest nieodpłatne. Świetlica szkolna sprawuje opiekę wychowawczą od poniedziałku do piątku w godz. 6:30-17:00.
5. Zajęcia prowadzone są zgodnie z rozkładami zajęć dydaktyczno-wychowawczych szkoły.
6. Świetlica realizuje zadania według własnego rocznego planu pracy i tygodniowego rozkładu zajęć opracowanego w oparciu o roczny plan pracy szkoły.
7. Uczniowie mogą być zwalniani z zajęć świetlicowych tylko w formie pisemnej przez rodziców.
8. Świetlica wymaga pisemnych upoważnień w przypadku:
– samodzielnego wyjścia dziecka do domu (jeśli nie jest upoważnione do samodzielnego opuszczania świetlicy w karcie zgłoszenia),
– odbierania dzieci przez osoby nieupoważnione w karcie zgłoszenia.
Upoważnienia rodziców/opiekunów prawnych są przechowywane w dokumentacji wychowawców świetlicy. (Wzory upoważnień do pobrania u nauczycieli w świetlicy lub ze strony internetowej szkoły).
9. Wychowawca świetlicy odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo uczniów, od zgłoszenia się dziecka do świetlicy do chwili rozpoczęcia zajęć lekcyjnych oraz od chwili zakończenia zajęć lekcyjnych do chwili wyjścia ze świetlicy pod opieką opiekunów. Za samodzielne oddalenie się dziecka ze świetlicy wychowawcy nie ponoszą odpowiedzialności.
10. Uczniowie przebywający w świetlicy i korzystający ze stołówki mają obowiązek dostosować się do poleceń wydawanych przez wychowawcę.

Obowiązki i prawa wychowanków
Każde dziecko w świetlicy ma prawo do:
– korzystanie z pomocy wychowawcy w odrabianiu zadań,
– właściwie zorganizowanej opieki,
– życzliwego traktowania,
– swobodnego wyrażania myśli i przekonań,
– opieki wychowawczej,
– poszanowania godności osobistej,
– ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną.
Powinności ucznia uczestniczącego w zajęciach świetlicowych:
1. Uczniowie regularnie i obowiązkowo uczestniczą w zajęciach świetlicowych przed lekcjami lub po nich.
2. Wychowankowie mają obowiązek zgłosić się do świetlicy natychmiast po przyjściu do szkoły lub po skończonych lekcjach.
3. Wychowanek ma obowiązek stosować się do ramowego rozkładu dnia, obowiązującego w świetlicy szkolnej.
4. Świetlica jest miejscem wypoczynku i twórczej zabawy, dlatego świetliczaki w świetlicy nie biegają i nie krzyczą.
5. Świetliczak powinien :
– zachowywać się nienagannie i naleŜycie w czasie zajęć i po zajęciach,
–  dbać o czystość i estetyczny wygląd pomieszczeń,
– szanować sprzęt, pomoce, dbać o zachowanie porządku i ładu,
– bez zezwolenia wychowawcy nie wychodzić ze świetlicy,
– mieć zgodę wychowawcy lub pisemne zezwolenie rodziców na opuszczenie świetlicy,
– oszczędnie gospodarować materiałami, szanować gry i pomoce do zajęć,
– starannie odrabiać lekcje i uczyć się samodzielnie,
– opiekować się młodszymi kolegami i zawsze im pomagać.
6. Uczeń za zachowania niezgodne z regulaminem świetlicy, dostaje upomnienie poprzez powieszenie jego nazwiska na chmurce.
Umieszczenie na chmurce ma skłaniać ucznia do refleksji nad poprawą swojego zachowania i unikania podobnych sytuacji w przyszłości.
7. Uczniowie szczególnie wyróżniający się swoją pozytywną postawą wobec rówieśników, wysoką kulturą osobistą i aktywnością na zajęciach
są nominowani do tytułu „Świetliczak Roku” i jako wzór postępowania zostają wyróżnieni poprzez umieszczenie ich nazwiska na słoneczku.
8. Nazwiska dzieci na chmurce zdejmowane są po tygodniu, natomiast na słoneczku w momencie zachowania się dziecka niezgodnego z regulaminem i kodeksem postępowania świetliczaka.

Obowiązki i zadania wychowawcy świetlicy

1. Wychowawca świetlicy odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo wychowanków – od chwili przyprowadzenia dziecka do świetlicy szkolnej przez rodziców/prawnych opiekunów do chwili rozpoczęcia zajęć lekcyjnych oraz po zakończeniu lekcji do czasu odebrania dziecka przez rodziców/prawnych opiekunów, osoby upoważnione.
2. Wychowawca prowadzi zajęcia programowe i inne, wynikające z ramowego rozkładu dnia według planu pracy.
3. Wychowawca prowadzi dziennik zajęć świetlicowych, w którym odnotowywana jest tematyka zajęć oraz kontakty z rodzicami.
4. Wychowawca świetlicy ma obowiązek informować wychowawcę klasowego o zachowaniu uczniów.
5. Wychowawca informuje rodziców/opiekunów prawnych na bieŜąco o funkcjonowaniu dziecka w świetlicy.
6. Wychowawca w przypadku, gdy po odbiór ucznia zgłasza się osoba pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających postępuje zgodnie z procedurą (Załącznik nr 1).

Obowiązki i prawa rodziców/prawnych opiekunów

 1. Rodzice/prawni opiekunowie mają prawo znać bieżącą ocenę zachowania dziecka.
 2. Dzieci zapisane do świetlicy szkolnej przyprowadzone są i odbierane przez rodziców/prawnych opiekunów, osoby upoważnione z sali świetlicy.
 3. Rodzice/prawni opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za dziecko, które zostało przyprowadzone do szkoły, a nie zgłosiło się w  świetlicy.
 4. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do odbioru dziecka do godziny 17.00.
 5. Rodzice/prawni opiekunowie mają obowiązek potwierdzić w formie pisemnej samodzielny powrót dziecka do domu (jeśli nie zostało to zaznaczone w karcie zgłoszenia) oraz odbieranie go przez osoby nieupowaŜnione w karcie zgłoszenia (Załącznik nr 2). Osoba odbierająca ucznia jest zobowiązana do zgłoszenia odbioru dziecka wychowawcy świetlicy.
 6. W razie nieodebrania dziecka ze świetlicy nauczyciele postępują zgodnie z procedurą  (Załącznik nr 1).
 7. Rodzice zobowiązani są zapoznać się z treścią Regulaminu Świetlicy Szkolnej i przestrzegać go.

Cele opiekuńczo-wychowawcze świetlicy szkolnej:

 1. Wdrażanie wychowanków do samodzielnej pracy umysłowej i udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności z nauką.
 2. Prowadzenie pracy wychowawczej, zmierzającej do kształtowania u dzieci właściwej postawy etyczno-moralnej, wyrabianie  osobowościowych cech charakteru.
 3. Rozwijanie zainteresowań intelektualnych, artystycznych i uzdolnień.
 4. Rozwijanie samodzielności wychowanków oraz poczucia estetyki i wrażliwości na piękno.
 5. Przygotowanie do właściwego wykorzystywania czasu wolnego; wyrabianie nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy.
 6. Kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się.
 7. Współpraca z wychowawcami klas i rodzicami.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Archiwum